Kjøpsbetingelser


Kjøpsbetingelser for nettbutikken til BSR
Yourride AS driver nettstedet f.o.m 28.03.2017  Org nr: 918545646

Minimumsalder
En må være fylt 18 år for å handle i vår butikk.

Ansvar ved kortbetaling
Yourride AS er ansvarlig for opplysninger som blir overført til NETS betalingside.
Når kunden blir evt videresendt til kortbetalingsiden, er det NETS som er ansvarlig.


Uavhentede varer innen 14 dager sender Posten/Tollpost i retur.
Porto tur/retur for uavhentede varer blir fakturert kunde med tillegg av
returgebyr på 15% av fakturaverdi (alt ettersom håndteringskostnader). Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse på 15% av ordrens verdi samt frakt begge veier, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt videre til inkasso.

Betalingsbetingelser 
Hos BSR kan du velge mellom å betale med kort eller klarna.
Vilkår for klarna faktura finner du her 
Vilkår for klarna konto finner du her: 

Kredittsjekk
Yourride AS/Klarna forbeholder seg retten til å kredittsjekke personer dersom kundeforholdet er nytt eller andre forhold krever dette. Alle opplysninger som innhentes om kunden slettes umiddelbart. 

Salgspant
Yourride AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på faktura summen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før varene i sin helhet er betalt, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene overleveres.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner, inklusive mva.

Mangler i leveransen
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Yourride AS straks den oppdages, og senest innen 14 virkedager etter at leveransen er mottatt.

Tuning
Når det gjelder tuning, forutsetter dette at bilen er 100% frisk, uten mangler og i original stand for å oppnå en vellykket tuning. Dersom bilen har feil/vesentlig slittasje, vil ikke tuningen fungere slik den skal. Forsikre deg alltid om at bilen er i 100% frisk stand før du tuner bilen. Dersom bilen viser seg å inneholde feil, vil det ikke være BSR's ansvar å finne ut av dette. Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å lese ut/kopiere/modifisere programvaren fra BSR. Dersom dette gjøres vil en risikere rettslige skritt.

Mangler eller feil ved produktet. 
Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt, rapporteres dette innen seinest 14 dager etter at feilen er oppdaget, etter at eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Yourride AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne løsning på problemet, må disse instruksjonene følges. Vi tar forbehold om feil, feil priser kan ha oppstått, bilder kan avvike noe, og varer kan være utgått fra leverandør. Dersom det ikke blir funnet feil ved produktet, kan BSR kreve et undersøkelsesgebyr samt kreve returfrakt dekket.

Skader på postprodukter.
Kontroller mottatt pakke for ytre skader på emballasje ved utlevering. Konstateres skade må ekspeditør informeres straks og pakken åpnes der og da for kontroll av varen(e).
Oppdages skade på varen(e) ved senere åpning av pakken og dette skyldes skade under transport må postkontoret/utleveringsstedet kontaktes og varen med original emballasje medbringes for kontroll hos ekspeditør.
Yourride AS må hele tiden holdes løpende informert og reklamasjon må fremmes straks varen er mottatt og senest innen 7 dager etter utlevering. Ved instruksjon fra Yourride om retur, skal denne foretas innen 7 dager. Varen skal sendes som Servicepakke med sporingsnr, OPPKRAVSFORSENDELSE aksepteres ikke og vil ikke bli hentet.


Leveringstid
Varer på lager sendes samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-5 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager, kan leveringstiden bli fra ca 2-3 uker.
BSR PPC Produkter vil alltid være på lager.

Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet.Yourride AS vil oppgi forventet leveringstid etter forespørsel, beregnet etter opplysninger fra våre leverandører. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende uten skriftlig avtale.


Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen gis pr. e-mail. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Yourride AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller Yourride AS skriftlig pr. e-mail kansellerer ordren.


Uavhentede varer 
Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse på opptil 25% av varens verdi, samt faktiske fraktkostnader tur/retur. Dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt videre til inkasso.


Avbestilling og retur.
Dersom du avbestiller varen før levering, følger forbrukerkjøpsloven at selger ikke kan fastholde kjøpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Det kan avtales en normal erstatning ved avbestilling. Etter at varen er levert, blir det ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om varen returneres til selger. Betalingsplikten bortfaller likevel dersom avtalen gir deg rett til å tilbakelevere varen. På spesialimporterte varer, dvs. varer som ikke lagerføres i Norge, blir det ikke gitt returrett, dersom dette ikke er avtalt på forhånd. BSR programvare (SOFTWARE, PPC, PPC2 og PPC3) produkter gis ingen retur dersom forsegling er brutt. Disse inneholder data programvare og faller utenfor angrefrist lovens bestemmelser. Frakt i forbindelse med retur, dekkes av kjøper.


Retur gjelder for privatpersoner:
Yourride AS følger innen Norge prinsippene i angrefristloven for returer med rett til pengene tilbake. Angrefristloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen, f.eks. via Direct Mail, eller tilbud til kjøperen ved telefonsalg på selgerens initiativ. Dette gjelder også ved salg via websider. Varen må returneres til Yourride AS innen 14 dager fra mottak. For returer hvor varen ikke er i vesentlig samme stand som ved mottak, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med Yourride AS på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.
Kan kjøper ikke levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den, kan han bare fragå avtalen dersom det ikke skyldes mangel på tilhørlig omsorg fra hans side at tingen er gått til grunne eller er forringet.
Det er ingen returrett hvor forsegling er brutt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris. GJELDER IKKE BSR PPC og andre software produkter ved brudd på forsegling.

"Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på
forseglingen."

Varen skal sendes som Servicepakke med sporingsnr, OPPKRAVSFORSENDELSE aksepteres ikke og vil ikke bli hentet.

Retur gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende.
Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.

Varen skal sendes som Servicepakke med sporingsnr, OPPKRAVSFORSENDELSE aksepteres ikke og vil ikke bli hentet.


Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens / forbrukerkjøpslovens bestemmelser.


Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti og vil stå skrevet på det aktuelle produktet dersom dette er inkludert. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Arbeidspenger eller andre utgifter forbundet med oppstått feil eller brekkasje, dekkes ikke. Ei heller arbeidspenger i forbindelse med montering av produktet.
Det er kunden selv som må stå for returkostnader av produktet, dette vil bli tilbakebetalt ved godkjent reklamasjon/garanti. Varen skal sendes som Servicepakke med sporingsnr, OPPKRAVSFORSENDELSE aksepteres ikke og vil ikke bli hentet. Dersom det ikke blir funnet feil ved produktet, kan vi kreve et undersøkelsesgebyr samt kreve returfrakt dekket.


Brudd på salgsbetingelser
En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også Yourride AS til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper Yourride på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kjøper.


Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Bergen Tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til Norsk Lov ved dette verneting.


Force majeur
Er Yourride AS forhindret fra å levere, eller foreta pliktig omlevering, og denne blir urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller erhver annen omstendighet når partene ikkje kan råde over den er Yourride AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller.
Lukk
Lukk